Organizační články asociace

 

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace.

 

Předsednictvo

Předsednictvo asociace je nejvyšším výkonným, řídícím a koordinačním orgánem asociace mezi valnými hromadami. Ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě.

 

Předsednictvo asociace je nejvyšším výkonným, řídícím
hromadami. Ze své činnosti se zodpovídá valné hromadPředsednictvo asociace je nejvyšším výkonným, řídícím a koordinačním orgánem asociace mezi valnými hromadami. Ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě.

Kontrolní komise

Kontrolní komise je samostatným kontrolním orgánem asociace. Ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě.

 

Tajemník

Tajemník je řídícím a koordinačním orgánem asociace v rozsahu uvedeném v bodě 7 Hlava V Stanov. Ze své činnosti se zodpovídá předsednictvu.

 

Sekretariát

Sekretariát je pracovním zázemím asociace k podpoře činnosti jejích organizačních článků. V čele sekretariátu je tajemník, který řídí jeho činnost.

 

Odborné skupiny

Odborné skupiny ustavuje předsednictvo na základě zájmů členů. Ustavení podléhá schválení nejbližší valné hromady.