Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací a systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací


Certifikovaná metodika „Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací a systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací“ je výstupem projektu „Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací“ TB9500MV005 podpořeného Technologickou Agenturou ČR v rámci programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“.Projekt v roce 2016 řešili Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Západočeská univerzita v Plzni. Plný text metodiky je k dispozici na http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-kurikula-pdf.aspx.

 

Metodika obsahuje 4 základní části, které popisují standardizovaný postup přípravy národního Kmene znalostí GIS&T, postup prioritizace jednotlivých částí pro cílené potřeby praxe v souvislosti s implementací GeoInfoStrategie, postup analýzy obsahu vzdělávacích programů s důrazem na terciérní vzdělávání ale i možnostmi analýz obsahu programů dalšího vzdělávání a návrh systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací.

Cílem metodiky je:

  1. Vytvořit Kmen znalostí GIS&T jako základní referenční materiál se seznamem doporučených odborných a jiných kompetencí pro oblast prostorových informací.
  2. Používat Kmen znalostí GIS&T pro posuzování odborného zaměření vzdělávacích programů, ovlivňování vývoje obsahu výuky, srovnávání programů a také výběr vhodných kandidátů (absolventů vysokoškolského studia) na danou pozici vzhledem k jejich specifickému profilu, a pro systematické další vzdělávání zaměstnanců.
  3. Doporučit, co by měla národní vysokoškolská kurikula v oblasti prostorových informací obsahovat.
  4. Vybudovat systém komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací, připravit a realizovat různé formy vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací.

Metodika vychází z aktuální verze Body of Knowledge pro Geographic Information Science and Technology (BoK GIS&T). V současnosti se jedná o jediný relevantní mezinárodní referenční kmen znalostí. Dále metodika využívá širší dovednostní model Geospatial Technology Competency Model (GTCM). Kmen znalostí bylo dále potřebné doplnit obecná národní specifika, zejména o vzdělávací témata k národním referenčním systémům, existující prvky národní geoinformační infrastruktury počínaje zdroji dat, národní specifikace dat a služeb, národní specifikace metadat, specifické SW nástroje, koncepce, až po legislativu a organizace působící v sektoru prostorových informací (organizace a jejich působnosti apod.) v českém prostředí. Současně se provedla revize a vypustile se specifická témata pro americké (či jiné národní) prostředí. Konkrétní návrhy na národní rozšíření a zúžení témat jsou označeny pod čísly jednotek 100 a více. Kmen znalostí je vhodné doplnit i o aktuální či plánované potřeby z praxe.

 

Na základě těchto kroků byla navržena první verze národního Kmenu znalostí GIS&T (ZDE).