Aktuality

aktuality

GeoInfoStrategie byla schválena vládou ČR

| 10.10.2014 | Všechny zprávy

Dne 8. 10. 2014 schválila na svém zasedání vláda České republiky (jako 11. bod jednání) Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie).

Jedná se o schválení zásadního koncepčního dokumentu pro rozvoj správy a využívání prostorových dat ve veřejné správě v následujících letech.

 

jejím cílem je
• vymezení adekvátního stavu infrastruktury pro prostorové informace
ve vazb
ě na sociáln
ě ekonomický výhled
ČR do roku 2020
• nalezení souladu mezi pot
řebami uživatel
ů dat, vytvá
řených ve
řejnou
správou, finan
čními nároky a p
řínosy
• vytvo
ření jednotné informa
ční báze propojením územn
ě orientovaných dat
z r
ůzných datových zdroj
ů s cílem efektivn
ě získat ucelené informace
• zajišt
ění efektivního financování po
řizování prostorových dat ze státního
rozpo
čtu a dosažení progresivních finan
čních úspor výdaj
ů státního rozpo
čtu

Cílem GeoInfoStrategie je:

  • vymezení adekvátního stavu infrastruktury pro prostorové informace ve vazbě na sociálně ekonomický výhled ČR do roku 2020
  • nalezení souladu mezi potřebami uživatelů dat, vytvářených veřejnou správou, finančními nároky a přínosy;
  • vytvoření jednotné informační báze propojením územně orientovaných dat z různých datových zdrojů s cílem efektivně získat ucelené informace;
  • zajištění efektivního financování pořizování prostorových dat ze státního rozpočtu a dosažení progresivních finančních úspor výdajů státního rozpočtu;

 

Více o GeoInfoStrategii samotné se dozvíte na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

Zdroj: www.geoinfostrategie.gov.cz


Přidat komentář

Jméno:

Komentář:

« zpět